ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


3
การคัดเลือกประธานและคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

29 มีนาคม 2565 กองการศึกษาฯ อบต.บ้านจันทร์ ได้จัดการประชุมตัวแทนเด็กและเยาวชนในเขตตำบลบ้านจันทร์ เพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านจันทร์ชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระไป เพื่อให้การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล เพศ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 น.ส.ชัญญาพรรณ์ ธชาชม หญิง ประธาน ม.3
2 นายภูวดล  สุริยะมลฑ ชาย รองประธาน คนที่ 1 ม.7
3 นายอภิวัฒน์  วงค์เครือจันท ชาย รองประธาน คนที่ 2 ม.1
4 น.ส.ปภาอร  คีรีชัยพฤกษา หญิง เหรัญญิก คนที่ 1 ม.3
5 นายเจษฏาพันธ์ เด่นกัลยา ชาย เหรัญญิก คนที่ 2 ม.7
6 น.ส.ศิรดา  น้อยเกะ หญิง เลขานุการ คนที่ 1 ม.4
7 น.ส.นิชากร  ลาเต่ หญิง เลขานุการ คนที่ 2 ม.5

โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านจันทร์ จะมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

1. ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน

29 มีนาคม 2565

โครงการบวชป่า เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวัดจันทร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "บวชป่า เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธี  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ และได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์อำเภอกัลยาณิวัฒนา และความร่วมมือจากส่วนราชการในพื้นที่ อาทิเช่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ , นายบุญนงค์  สุริยะชัยพันธ์ สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้านเขตตำบลบ้านจันทร์ , หน่วยป้องกันรักษาป่า , หน่วยจัดการต้นน้ำ , ภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา ฯ จัดขึ้น ณ ป่าสนสำนักสงฆ์ห้วยอ้อ หย่อมบ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 3 ต.บ้านจันทร์ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนในชุมชน ได้เข้ามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการจัดการดูแลทรัพยากรของชุมชน เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ การตัดไม้ทำลายป่าโดยการใช้ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่นมาเป็นแนวทางควบคุมจิตสำนึกและพฤติกรรมของคนในชุมชน เกิดความหวงแหนที่จะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป (พิธีบวชป่าสน ป่าต้นน้ำแม่แจ่ม "มู่แส่คี")
25 มีนาคม 2565

ปรับปรุงไหล่ทางถนนเส้นบ้านวัดจันทร์ - บ้านเด่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ ได้มีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ นำรถไถฟาร์ม ออกไถปรับบริเวณไหล่ถนนเส้นทางบ้านวัดจันทร์ -บ้านเด่น พร้อมทั้งให้รถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

18 มีนาคม 2565

กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 18 มีนาคม 2565 : นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายชาญชัย คุณนิธิกรกุล ประธานสภา อบต.บ้านจันทร์ คณะผู้บริหาร กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านจันทร์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อ.กัลยาณิวัฒนา อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบ้านจันทร์และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดจันทร์ ม. ต.บ้านจันทร์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คุ้มครองให้คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไป

18 มีนาคม 2565

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย พุทธศักราช 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 18 มีนาคม 2565 : นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายชาญชัย คุณนิธิกรกุล ประธานสภา อบต.บ้านจันทร์ คณะผู้บริหาร กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านจันทร์ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย พุทธศักราช 2565 โดยทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ วัดจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

18 มีนาคม 2565

พิธีีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย พุทธศักราช 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 18 มีนาคม 2565 : นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายชาญชัย คุณนิธิกรกุล ประธานสภา อบต.บ้านจันทร์ คณะผู้บริหาร กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านจันทร์ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ ได้จัดพิธีีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

18 มีนาคม 2565

เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังยังชีพแก่ผู้ถูกกักตัว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต. บ้านจันทร์ ได้มอบหมายให้ นายสุขใจ ศักดิ์คีรีชัย เลขานุการนายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วยนายสุภศิษฐ์ ธาดาเมทีนี ปลัด อบต.บ้านจันทร์ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังแก่ผู้ถูกกักตัว เนื่องจากเป็นผู้เสี่ยงสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19 : COVID - 19) และได้มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวฯ จำนวน 22 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- หมู่ที่ 4 บ้านหนองเจ็ดหน่วย จำนวน 20 ราย

- ร.ร.มัธยมกลัยาณิวัฒนา จำนวน 1 ราย

- ร.ร.สหมิตวิทยา จำนวน 1 ราย

11 มีนาคม 2565

กิจกรรม อบต.บ้านจันทร์ 5 ส. Big Cleaning Day,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
วันที่ 9 มีนาคม 2565 : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้จัดกิจกรรม "5 ส. Big Cleaning Day" ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามวาระ "เชียงใหม่เมืองสะอาด" : Chiang Mai Clean City  โดยมี นายวีระ  ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
09 มีนาคม 2565

เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังยังชีพแก่ผู้ถูกกักตัว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บ้านจันทร์ โดยนายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วยทีมงาน อบต.บ้านจันทร์ ได้ออกเยี่ยมให้กำลังแก่ผู้ถูกกักตัวอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโน่า - 2019 (โควิด - 19) และได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ถูกกักตัวฯ จำนวน 22 ราย ดังนี้
- ม.3 บ้านวัดจันทร์ จำนวน 16 ราย
- ม.4 บ้านหนองเจ็ดหน่วย จำนวน 1 ราย
- ม.6 บ้านหนองแดง จำนวน 3 ราย
- ผู้กักตัวที่ ร.พ.วัดจันทร์ จำนวน 2 ราย
28 กุมภาพันธ์ 2565

อบต.บ้านจันทร์ ร่วมรณรงค์ งด ลด หยุด ! เผาป่า ไร่นา และการเผาในที่โล่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
 
อบต.บ้านจันทร์ ร่วมรณรงค์ งด ลด หยุด ! เผาป่า ไร่นา และการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์
12 กุมภาพันธ์ 2565

จัดทำเสวียนไม้ไผ่สาน เพื่อลดการเผา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

อบต.บ้านจันทร์ ได้จัดทำเสวียนไม้ไผ่สานรอบโคนต้นไม้ สำหรับเก็บเศษใบไม้ กิ่งไม้ หรือขยะที่เป็นวัสดุอินทรีย์ (เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร) ให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติสำหรับต้นไม้ และเพื่อเป็นแบบอย่างในการลดฝุ่นละออง หมอกควันที่เกิดจากการเผาเศษใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่งอาจก่อมลภาวะกับสภาพแวดล้อม

11 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 11 ก.พ. 65 อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วยตัวแทนประชาคมบ้านโป่งขาว - หนองแดง ม.6 และบ้านแจ่มน้อย ม.5 ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับตัวแทนศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดทำรายละเอียด แผนงาน โครงการกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่นำร่องเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้งใรพื้นที่แหล่งกำเนิดฝุ่นควันและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควัน โดยในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์มี 3 หย่อมบ้านที่ได้เข้าร่วมในแผนงานดังกล่าว คือ หย่อมบ้านหนองแดง หย่อมบ้านโป่งขาว และหย่อมบ้านแจ่มน้อย

11 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บ้านจันทร์ ได้จัดประชุมร่วมคณะผู้บริหาร กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ เพื่อชี้แจ้งแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ โดยมีนายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ เป็นประธานในที่ประชุม

04 กุมภาพันธ์ 2565

อบต.บ้านจันทร์ ร่วมรณรงค์นโยบาย "ไม่รับ - ไม่ให้ของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลต่าง ๆ",องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ร่วมรณรงค์ตามนโยบาย "ไม่รับ - ไม่ให้ของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลต่าง ๆ" เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

28 ธันวาคม 2564

ขอขยายเวลาการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
 
อบต.บ้านจันทร์ ขอขยายเวลาการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) จากเดิมกำหนดให้ประกาศภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็น ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 รายละเอียดตามรูปภาพ
หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ โทรศัพท์/โทรสาร 053 484 021 ในวันและเวลาราชการ
07 ธันวาคม 2564

|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 7  (102 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
25
เดือนที่แล้ว
1,748
ปีนี้
16,663
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
31,397
ไอพี ของคุณ
44.201.68.86
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 5 25 25 1,748 16,663 14,734 31,397 44.201.68.86