ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


2
ประชุมร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บ้านจันทร์ ได้จัดประชุมร่วมคณะผู้บริหาร กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ เพื่อชี้แจ้งแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ โดยมีนายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ เป็นประธานในที่ประชุม

04 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

หลักการและเหตุผล

           ด้วยได้เกิดบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ส่งผลทำให้เกิดเหตุภัยจากสภาพอากาศหนาวขึ้นในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มีอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิที่ลดลง ซึ่งเป็นเหตุให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น และตามรายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ว่าได้เกิดเหตุภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับรายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ในช่วงของวันที่มีอากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน 3 วัน ตามหลักเกณฑ์ ในระหว่างวันที่ 4 - 11 มกราคม 2565 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นเหตุให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นในด้านต่าง ๆ เป็นวงกว้าง และจำเป็นต้องช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตำบลบ้านจันทร์ที่ต้องประสบภัยหนาว
  • เพื่่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ้านจันทร์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  • เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรตำบลบ้านจันทร์

เป้าหมาย

        ประชาชนภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 4,477 คน

01 กุมภาพันธ์ 2565

บริการประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้คอกเลี้ยงหมูของชาวบ้าน สาเหตุเพลิงไหม้คาดว่าน่าจะเกิดจากเจ้าของบ้านได้ต้มข้าวหมู แล้วลืมดับไฟ จึงทำให้เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้บริการดับเพลิงให้กับชาวบ้านแล้วเสร็จ

30 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19 : COVID 2019),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
18 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19 : COVID 2019),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
17 มกราคม 2565

ไฟไหม้หลุมขยะ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 3 มกราคม 2565 เกิดไฟไหม้หลุมขยะ ม.6 บ้านหนองแดง ทำใหักลิ่นรบกวนทั้งหมู่บ้าน

05 มกราคม 2565

กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา  และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก เป็นผลทำให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนมากกว่าปกติ  ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในเทศกาลเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565
  2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
  3. เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ชุมชนในตำบลบ้านจันทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเทศการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565

เป้าหมาย

  1. เชิงปริมาณ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1 ชุด (ณ สามแยกบ้านวัดจันทร์-สะเมิง-เชียงใหม่)
  2. เชิงคุณภาพ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565
05 มกราคม 2565

ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เนื่องด้วยทางอำเภอกัลยาณิวัฒนาได้ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ ฉีดน้ำทำความสะอาดหอประชุม อำเภอกัลยาฯ

01 ธันวาคม 2564

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว หมู่ที่ 5 บ้านแจ่มน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว ในพื้นที่ให้กับหมู่ที่ 5 บ้านแจ่มน้อย

15 กันยายน 2564

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว หมู่ที่ 7 บ้านเด่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว ในพื้นที่ให้กับหมู่ที่ 7 บ้านเด่น

14 กันยายน 2564

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว หมู่ที่ 3 บ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

แจกยาโรคระบาดในนาข้าว ในพื้นที่ให้กับหมู่ที่ 3 บ้านจันทร์

14 กันยายน 2564

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 7 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน พิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดในนาข้าว ในพื้นที่ ตำบลบ้านจันทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์

07 กันยายน 2564

จัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังโควิด -19 : COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 : อบต.บ้านจันทร์ บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เฝ้าระวังการเข้าออกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19 : COVID - 19) เพื่อดำเนินการตรวจตรา/คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า - ออกเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางบ้านจันทร์ - อำเภอปาย - เชียงใหม่ บริเวณก่อนถึงบ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

16 สิงหาคม 2564

การประชุม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตียมความพร้อมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (กชภอ.) อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

10 สิงหาคม 2564

เตรียมสถานที่ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังโควิด -19 : COVID - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 : อบต.บ้านจันทร์ ได้เตรียมสถานที่ เพื่อเป็นจุดตรวจคนต่างพื้นที่ที่จะผ่านเข้ามาในอำเภอกัลยาณิวัฒนา

06 สิงหาคม 2564

|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 4  (52 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
25
เดือนที่แล้ว
1,748
ปีนี้
16,663
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
31,397
ไอพี ของคุณ
44.201.68.86
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 5 25 25 1,748 16,663 14,734 31,397 44.201.68.86