ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


3
สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

อบต.บ้านจันทร์ ร่วมรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"

08 เมษายน 2565

ประชุมคณะกรรมการ กปท.ต.บ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 7 เมษายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภพาตำบลบ้านจันทร์ (กปท.ต.บ้านจันทร์) ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของกองทุนฯ และรับฟังความคิดเห็นคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการของกองทุนฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีนายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เป็นประธานในที่ประชุม

07 เมษายน 2565

ส่งมอบชุดตรวจ ATK,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 29 มีนาคม 2565 : อบต.บ้านจันทร์ โดย นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจโควิด - 19 (Atigen Test Kit : ATK) จำนวน 400 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับสถานพยาบาลภายในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแก่ผู้ติดเชื้อหรือผู้เสี่ยงสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด - 19 ดังนี้

- โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 200 ชุด

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยบง จำนวน 200 ชุด

โดยนายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายก อบต. บ้านจันทร์ เป็นตัวแทนในการส่งมอบ

29 มีนาคม 2565

โครงการบวชป่า เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวัดจันทร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "บวชป่า เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธี  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ และได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์อำเภอกัลยาณิวัฒนา และความร่วมมือจากส่วนราชการในพื้นที่ อาทิเช่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ , นายบุญนงค์  สุริยะชัยพันธ์ สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้านเขตตำบลบ้านจันทร์ , หน่วยป้องกันรักษาป่า , หน่วยจัดการต้นน้ำ , ภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา ฯ จัดขึ้น ณ ป่าสนสำนักสงฆ์ห้วยอ้อ หย่อมบ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 3 ต.บ้านจันทร์ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนในชุมชน ได้เข้ามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการจัดการดูแลทรัพยากรของชุมชน เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ การตัดไม้ทำลายป่าโดยการใช้ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่นมาเป็นแนวทางควบคุมจิตสำนึกและพฤติกรรมของคนในชุมชน เกิดความหวงแหนที่จะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป (พิธีบวชป่าสน ป่าต้นน้ำแม่แจ่ม "มู่แส่คี")

25 มีนาคม 2565

เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังยังชีพแก่ผู้ถูกกักตัว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต. บ้านจันทร์ ได้มอบหมายให้ นายสุขใจ ศักดิ์คีรีชัย เลขานุการนายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วยนายสุภศิษฐ์ ธาดาเมทีนี ปลัด อบต.บ้านจันทร์ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังแก่ผู้ถูกกักตัว เนื่องจากเป็นผู้เสี่ยงสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19 : COVID - 19) และได้มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวฯ จำนวน 22 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- หมู่ที่ 4 บ้านหนองเจ็ดหน่วย จำนวน 20 ราย

- ร.ร.มัธยมกลัยาณิวัฒนา จำนวน 1 ราย

- ร.ร.สหมิตวิทยา จำนวน 1 ราย

11 มีนาคม 2565

กิจกรรม อบต.บ้านจันทร์ 5 ส. Big Cleaning Day,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 9 มีนาคม 2565 : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ได้จัดกิจกรรม "5 ส. Big Cleaning Day" ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามวาระ "เชียงใหม่เมืองสะอาด" : Chiang Mai Clean City  โดยมี นายวีระ  ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

09 มีนาคม 2565

เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังยังชีพแก่ผู้ถูกกักตัว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บ้านจันทร์ โดยนายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วยทีมงาน อบต.บ้านจันทร์ ได้ออกเยี่ยมให้กำลังแก่ผู้ถูกกักตัวอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโน่า - 2019 (โควิด - 19) และได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ถูกกักตัวฯ จำนวน 22 ราย ดังนี้
- ม.3 บ้านวัดจันทร์ จำนวน 16 ราย
- ม.4 บ้านหนองเจ็ดหน่วย จำนวน 1 ราย
- ม.6 บ้านหนองแดง จำนวน 3 ราย
- ผู้กักตัวที่ ร.พ.วัดจันทร์ จำนวน 2 ราย
28 กุมภาพันธ์ 2565

อบต.บ้านจันทร์ ร่วมรณรงค์ งด ลด หยุด ! เผาป่า ไร่นา และการเผาในที่โล่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

อบต.บ้านจันทร์ ร่วมรณรงค์ งด ลด หยุด ! เผาป่า ไร่นา และการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์

12 กุมภาพันธ์ 2565

จัดทำเสวียนไม้ไผ่สาน เพื่อลดการเผา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

อบต.บ้านจันทร์ ได้จัดทำเสวียนไม้ไผ่สานรอบโคนต้นไม้ สำหรับเก็บเศษใบไม้ กิ่งไม้ หรือขยะที่เป็นวัสดุอินทรีย์ (เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร) ให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติสำหรับต้นไม้ และเพื่อเป็นแบบอย่างในการลดฝุ่นละออง หมอกควันที่เกิดจากการเผาเศษใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่งอาจก่อมลภาวะกับสภาพแวดล้อม

11 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 11 ก.พ. 65 อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วยตัวแทนประชาคมบ้านโป่งขาว - หนองแดง ม.6 และบ้านแจ่มน้อย ม.5 ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับตัวแทนศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดทำรายละเอียด แผนงาน โครงการกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่นำร่องเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้งใรพื้นที่แหล่งกำเนิดฝุ่นควันและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควัน โดยในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์มี 3 หย่อมบ้านที่ได้เข้าร่วมในแผนงานดังกล่าว คือ หย่อมบ้านหนองแดง หย่อมบ้านโป่งขาว และหย่อมบ้านแจ่มน้อย

11 กุมภาพันธ์ 2565

มอบชุดตรวจ ATK ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต. บ้านจันทร์ นายสุขใจ ศักดิ์คีรีชัย เลขานายก อบต.บ้านจันทร์ และนายสุภศิษฐ์ ธาดาเมทีนี ปลัด อบต.บ้านจันทร์ ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้แก่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 500 ชุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง จำนวน 500 ชุด รวมทั้งสิ้น 1,000 ชุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการและคัดกรองเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

08 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา สำนักงานสาธารณสขุอำเภอกัลยาณิวัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งร่วมกันเก็บขยะในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

07 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บ้านจันทร์ ได้จัดประชุมร่วมคณะผู้บริหาร กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ เพื่อชี้แจ้งแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ โดยมีนายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ เป็นประธานในที่ประชุม

04 กุมภาพันธ์ 2565

แจกถุงยังชีพ ผู้สัมผัสเสี่ยง และกักตัว ในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
18 มกราคม 2565

กิจกรรมมอบอุปกรณ์จำเป็นและอาหารเสริมให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้พิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ นำโดยนายสุภศิษย์  ธาดาเมทินี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.บ้านจันทร์ เจ้าหน้ารพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านห้วยบง ร่วมกันมอบอุปกรณ์จำเป็นและอาหารเสริมให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงและผู้พิการ ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

25 พฤศจิกายน 2564

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 5  (63 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
25
เดือนที่แล้ว
1,748
ปีนี้
16,663
ปีที่แล้ว
14,734
ทั้งหมด
31,397
ไอพี ของคุณ
44.201.68.86
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 6 25 25 1,748 16,663 14,734 31,397 44.201.68.86