ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : 053-484021   เบอร์แฟกซ์ : 053-484021

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ร้องเรียน ทุจริตหน่วยงาน

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ PM2.5


1
รายชื่อผู้สูงอายุตำบลบ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

รายชื่อผู้สูงอายุตำบลบ้านจันทร์แยกรายละเอียดตามหมู่บ้าน

21 มิถุนายน 2566

กิจกรรมสรงน้ำพระ - รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วย กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านจันทร์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านจันทร์ ตามโครงการจัดงานมุฑิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยได้ออกไปดำเนินการในทุกหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านจันทร์

19 เมษายน 2566

โครงการ  ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ตามที่ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ข้อ 9 (2)(ค) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 คนพิการมีสิทธิ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือ อื่นจากรัฐ (10) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ หรือการจัดให้มีสวัสดิการอื่น    ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ และระเบียบคณะกรรมการการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2552 ได้กำหนด แนวทางการคุ้มครองสิทธิคนพิการ เกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการไว้ว่า การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่อยู่อาศัย บางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อขจัดอุปสรรคหรือจัดให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้โดยสะดวก และเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย   เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

12 เมษายน 2566

เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และได้มอบปัจจัย พร้อมผ้าห่มแก่ผู้ป่วยติดเตียง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

วันที่ 22พฤศจิกายน 2565 : อบต.บ้านจันทร์ โดย นายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ รองนายก อบต.บ้านจันทร์ ,นายอธิชาติ มาลีการุณกิจ หัวหน้าเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงห้วยครก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านห้วยบง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และได้มอบปัจจัย พร้อมผ้าห่มแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์ จำนวน 40 ราย

23 พฤศจิกายน 2565

แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
07 ตุลาคม 2565

รายชื่อผู้พิการ ตำบลบ้านจันทร์ ปีงบ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
04 ตุลาคม 2565

รายชื่อผู้สูงอายุตำบลบ้านจันทร์ ปีงบ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
03 ตุลาคม 2565

รายชื่อผู้มีภาวะพึ่งพิง ตำบลบ้านจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th
07 กันยายน 2565

อาสาบริบาล ดำเนินการดูแลระยะยาวด้านสาธารณาสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

ช่วงเดือนมีนาคม 2565 น.ส.วนิดา ธรรมชาติสุขใจ อาสาบริบาล อบต.บ้านจันทร์ ได้ออกให้บริการดกูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้คำแนะนำในการรักษาดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ ม.4 บ้านหนองเจ็ดหน่วย ต.บ้านจันทร์ ตามระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณาสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

05 เมษายน 2565

ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์,banchan.go.th

อาสาสมัครบริบาล อบต.บ้านจันทร์ ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน

14 มิถุนายน 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (10 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2564
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
62
เดือนที่แล้ว
3,912
ปีนี้
30,032
ปีที่แล้ว
24,516
ทั้งหมด
69,282
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 31 62 62 3,912 30,032 24,516 69,282 35.172.165.64